نوشته‌ها

جایگاه بابایی

ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر جایگاه سوخت بنزین و گازوییل با تردد بالا

کف تعمیرگاه با چاله سرویس

  ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر و در ادامه عکسهایی از پروژه : کف سازی تعمیرگاه