نوشته‌ها

شرکت خدمات هوایی پارس

اجرای میلگرد شبکه  روی کف اجرای بتن ریزی به ضخامت 10 سانتیمتر داخل اتاقها که با تراز لیزری انجام گردید و اجرای ماله برقی  

بارانداز و شهربازی مجتمع کورش

  اجرای میلگرد شبکه  روی بتن قبلی اجرای بتن ریزی ضد سایش  به ضخامت 15 سانتیمتر به صورت تراز که با تراز لیزری انجام گردید و اجرای ماله برقی اجرای درز انبساطی با کاتر    …

زمین بازی پارک نهج البلاغه

اجرای بتن ریزی ضد سایش رنگی به ضخامت 15 سانتیمتر به صورت تراز که با تراز لیزری انجام گردید و اجرای ماله برقی اجرای درز انبساطی با کاتر  …

کارخانه فرش فرهی کاشان

اجرای بتن مگر برای حفاظت از بتن             اجرای میلگرد شبکه  روی بتن مگر   اجرای بتن ریزی ضد اسید به ضخامت 10 سانتیمتر داخل سوله که با قالب بندی انجام گردید و با زیر…

کارخانه طراوت تبریز

اجرای بتن ریزی به ضخامت 10 سانتیمتر داخل سوله به صورت تراز که با دستگاه تراز لیزری انجام گردید و با زیرسازی شن و روکش پلاستیک و اجرای ماله برقی اجرای درزهای انبساطی با کاتر طبق آیین نامه    …

کفسازی سوله اشتهارد

اجرای بتن ریزی به ضخامت 10 سانتیمتر داخل سوله به صورت تراز که با دستگاه تراز لیزری انجام گردید و با زیرسازی شن و اجرای ماله برقی اجرای درزهای انبساطی با کاتر طبق آیین نامه اجرای بتن ریزی به ضخامت 10 سانتیمتر محوطه خارج سوله به صورت ش…

محوطه نیروی زمینی سپاه

ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر به علت محدودیت عکسی وجود ندارد

کارخانه رنگ گل پخش

ضخامت 10 سانتیمتر شبکه مش تک 8 با فاصله 15 سانتیمتر از هم دیگر    

کارخانه داروسازی فارماشیمی

ضخامت ۱۰ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۰ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر  

سوله کیزایران بومهن

ضخامت ۱۰ سانتیمتر استفاده صنعتی برای تولید قطعات